Please enter your e-mail address. We will send your password immediately.

วันนี้ตรงกับวันพระขึ้น ๘ ค่ำเดือน ๗ ปีฉลู วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564 ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทรงเป็นสัพพัญญูตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ขอถวายความนอบน้อมด้วย อัญชลี วันทา อภิวาท กราบ🙏พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา #ขอนอบน้อมแด่ะระธรรม เป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว ขอถวายความนอบน้อมด้วย อัญชลี วันทา อภิวาท กราบ🙏พระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา #ขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ สาวกของพระผุ้มีพระภาคเจ้า ผู้ปฏิบัติดีแล้ว ขอถวายความนอบน้อมด้วย อัญชลี วันทา อภิวาท กราบ🙏พระสงฆเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา อัญชลี วันทา สาธุ🙏🙏🙏 #พระอาทิตย์บอกวัน พระจันทร์บอกเวลา พระพุทธศาสนาบอกธรรมนำทางให้สว่างของกายกับใจได้ใช้ปัญญา บิดามารดาบอกทางชีวิตต้องพิชิตการเรียนรู้ ครูบาอาจารย์บอกทางแห่งความฉลาดสู่อนาคตให้สดใส ผุ้ให้โอกาสบอกความเจริญต่อไป ก็สุดแต่ใจของเราเฝ้ามุ่งมั่นขยันเพียร อโหสุขัง