Please enter your e-mail address. We will send your password immediately.

دو روز دیگر مانده تا پایان قورباغه در طول این چنده ماه پخش سریال بسیاری از لطف بیکرانتان نصیب حال من و تیم قوریاغه شد و نمیدانید که چه لذتی است دریافت لطف شما جوری که خستگی از تن بر میدارد بسیاری زیاد سریال را دوست داشتند و بسیاری خیر که البته خاصیت هنر است هنری که همگان را در بر میگیرد متظاهر است پس همان قدر که موافقین ارزشمندند به طور حتم مخالفین هم . همانقدر که وقت گذاشته اند برای دیدن ،این خود به معنی احترام به هنر است بازگو کنم که اگر ذکر مصیبت و عوام فریبی به نظر نرسد و اگر مجدد عده ای قلیل به تریج قبایشان بر نمیخورد که چرا از مردم مایه میگذاری باید عرض کنم که با افتخار برای مردمم سریال را ساختم و دیگر هیچ . چرا که بلدم چگونه از جایی دیگری سرمایه بسازم پس وقتی بنده حرف مردم را میزنم حرفم منت نیست وظیفه است پس آزادانه از شما ،تنها حامیانم تشکر میکنم لطف شما عزیزان ادامه مسیر را برایمان بسیار سخت ترخواهد کرد به امید روزی که بیشتر از همیشه همدیگر را دوست بداریم ارادتمند شما هومن سیدی